Suppe

 

 

   
Dobin Suppe (Meeresfrüchte)
Miso.................................................... € 2,80
Tofu.................................................... € 2,90
Dobin................................................... € 4,00
Gyokai Rui............................................ € 3,20
Surimi.................................................. € 3,20
Gyoza.................................................. € 3,20